تحصیلات و تخصص فتوگرافی پزشکی  (متخصص عکاسی پزشکی)

تحصیلات و تخصص فتوگرافی پزشکی  (متخصص عکاسی پزشکی)

تحصیلات و تخصص فتوگرافی پزشکی (متخصص عکاسی پزشکی)

اغلب متخصصین عکاسی پزشکی دارای مدرک عکاسی از کالج یا دانشگاه می باشند. از  لازمه های فتوگرافی پزشکی (عکاسی پزشکی ) درک دقیق و مناسب از اصول عکاسی و تنظیمات نوری میباشد.

از دیگر نیازهای فتوگرافی پزشکی (عکاسی پزشکی) داشتن دانش فنی برای انتخاب و تنظیم تجهیزات عکاسی مناسب است.

علم به نرم افزارهای تصویربرداری دیجیتال برای ویرایش تصاویر با حفظ تعادل رنگ و مقیاس در فتوگرافی پزشکی (عکاسی پزشکی) ضروری است.

علاقه به علم و پزشکی از مسایل بسیار مهم در فتوگرافی پزشکی(عکاسی پزشکی) است.

داشتن دانش کلی آناتومی و فیزیولوژی به همراه دانش کارشناسی اصطلاحات پزشکی در فتوگرافی پزشکی (عکاسی پزشکی) به منظور گفتگو و تعامل در مورد نیاز فتوگرافی (عکاسی) با کارکنان پزشکی و دیگر ارا‍‍‍‍یه دهندگان خدمات پزشکی و بهداشتی ضروری است.

از آنجا که متخصصین فتوگرافی پزشکی ( عکاسان پزشکی) به طور مستقیم با بیماران کارمیکنند عکاسان پزشکی باید نسبت به رفتار و برخورد خود حساس باشند و با برخوردی مناسب و درک متقابل موجب راحتی ذهنی بیمار شوند.

یکی از موارد مهم در فتوگرافی پزشکی(عکاسی پزشکی) آگاهی از قوانین و حفظ امنیت و حریم شخصی بیمار می باشد و متخصص فتوگرافی پزشکی (عکاس پزشکی) باید از این امر به خوبی آگاه باشند.

 

اشتراک گذاری: